I Sverige svarar vattenkraften för ungefär hälften av elförsörjningen. Men klimatberäkningar tyder på att den framtida vattenkraftproduktionen kan komma att öka. En ny forskningsstudie för Norden och de baltiska länderna pekar på att klimatförändringen kommer att påverka vattenkraftsproduktionen avsevärt.

Klimatberäkningarna pekar på en generell ökning av nederbörd i framtiden, vilket ger möjligheter till utökad vattenkraft i hela regionen. Ett varmare klimat medför också minskade snömagasin och tidigare snösmältning. Istället för en kraftig vårflod kan förhållandena därmed bli mer jämna under året.

- Klimatförändringen kan på lång sikt ge ökade möjligheter till vattenkraftsproduktion. Men produktionen kan också komma att gynnas av att vattenflödena fördelas jämnare över året, säger Sten Bergström, klimatexpert SMHI.

Förutsättningarna för en ökad skogstillväxt och produktion av biomassa förväntas också förbättras i ett varmare klimat. Studien visar på särskilt goda förhållanden i Finland och de baltiska länderna. Men samtidigt kan angrepp av skadeinsekter och mer stormfälld skog innebära framtida risker.

Forskningsprojektet Climate and Energy Systems har bedrivits av hundratalet forskare från 33 institutioner i Norden och de baltiska länderna, på uppdrag av Nordiska Ministerrådet. Främsta syftet med analysen, som arbetats fram under flera år, var att få fram förnyat underlag för bedömning av hur klimatförändringen kan komma att påverka den framtida utvecklingen för förnybara energikällor.


-Studien bygger på en mängd nationella forskningsprojekt. De resultat som nu presenteras kan sägas bekräfta tidigare slutsatser, men bygger också på ett betydligt större faktaunderlag, säger Erik Kjellström, klimatforskare SMHI.

SMHI har bland annat bidragit med nya klimatberäkningar, till exempel hur temperatur och nederbörd förändras fram till nästa sekelskifte, samt samordnat metodutvecklingen för beräkningar av framtida tillrinningar till vattenkraftsystemen.

Kontakt:

Sten Bergström, klimatexpert, sten.bergstrom@smhi.se, 011-495 82 92
Erik Kjellström, klimatforskare, erik.kjellstrom@smhi.se, 011-495 85 01
Kontakt


AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)