Det krävs stora anpassningar för att klara av de förändringar som växthuseffekten medför. SMHI presenterar vid årets Miljöteknikmässa lösningar för verksamheter med anknytning till vatten och luft.
Att minska energiförbrukningen är ett viktigt mål inom många verksamheter. SMHI visar vid den nu pågående Miljöteknikmässan ett sätt att sänka energiåtgången vid uppvärmning av fastigheter och samtidigt få ett bättre inomhusklimat, genom så kallad prognosstyrning.

De internationella spelreglerna förändras starkt inom miljöområdet, bland annat ställer EU krav på medlems-länderna. SMHI håller under Miljöteknikmässan miniseminarier om tjänster för kontroll av miljökvalitetsnormerna inom luftmiljöområdet, webbtjänsterna SIMAIR och Airviro. En webbtjänst för prognosticering av oljespridning och kemikalier i havet, Seatrack Web, presenteras också. WebHyPro är ett annat hjälpmedel för att hantera information om flödessituationer i vattendrag, t ex hotande översvämningar.

Produktfakta

SIMAIR - för luftmiljön

Högsta tillåtna halt av bland annat partiklar, kvävedioxid, koloxid och bensen i luften regleras av miljökvalitetsnormer. SMHI har tagit fram webbtjänsten SIMAIR för kommuner som snabbt och enkelt behöver utvärdera halterna av dessa luft-föroreningar mot normerna i vägars närområde. Många kommuner har problem med inhalerbara partiklar.

För varje väglänk inom kommunen kan avancerade simuleringar göras som visar om miljökvalitetsnormen för ett ämne överskrids eller ej i området runt vägen. Totalhalten kan dessutom delas upp i föroreningsbidrag från utlandet, från övriga Sverige, från kommunen i sin helhet och från trafiken på den aktuella väglänken. Användaren kan jämföra SIMAIR-modellens resultat med eventuella egna mätningar och få en samlad bild av luftsituationen. SIMAIR blir helt tillgänglig vid årsskiftet. Tester av modellen pågår nu för Halmstad och Habo/Mullsjö.

Prognosstyrning
Vanligtvis styrs uppvärmning av hus utifrån mätning av den aktuella utetemperaturen eller innetemperaturen. Då det tar tid att höja eller sänka temperaturen i en byggnad leder detta till ett ojämnt inomhusklimat och onödiga energiförluster. SMHI erbjuder en metod där styrningen av uppvärmningen sker mot väderprognoser. Detta göra att höjning eller sänkning av temperaturen i byggnaden kan påbörjas i god tid innan väderomslaget slår in, och inomhustemperaturen hålls därmed på en jämnare nivå. Metoden sänker energiförbrukningen vid uppvärmning med upp till 20%.

Seatrack Web
Webtjänst för att prognostisera var utsläpp av olja och kemikalier i havet tar vägen. Tjänsten har validerats mot utsläppen vid haveriet av fartyget Fu Shan Hai.

Webhypro
SMHI's presentationssystem WebHypro är ett beslutsstöd för alla som är beroende av väder- och vatten i sin verksamhet. Systemet presenterar meteorologiska och hydrologiska observationer, modellberäkningar och prognoser i realtid. Systemet är flexibelt och skräddarsys efter varje enskild användares behov.

För ytterligare information
David Segersson
011-495 82 59
Sture Ring
011-495 81 95
Kontakt


AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)