Miljösverige har fått en ny och viktig aktör i och med bildandet av konsortiet SMED (Svenska MiljöEmissionsData). SMED som består av SMHI, Statistiska centralbyrån, IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges lantbruksuniversitet har nyligen fått i uppgift av Naturvårdverket att långsiktigt säkerställa den svenska miljörapporteringen för utsläpp.

Den nationella sammanställningen av utsläpp är mycket komplex. För varje enskild källa ska miljödata mätas, registreras, beräknas eller på något sätt uppskattas. Informationen utgör underlag för rapportering till FN, EU och olika nationella och regionala organ. Inom Sverige behövs uppgifterna bland annat för uppföljning av de nationella miljömålen och officiell statistik.

Naturvårdsverket har nu uppdragit åt SMED-konsortiet att under de kommande nio åren leverera underlag för rapportering av Sveriges utsläpp. Det gäller till exempel: utsläpp av klimatpåverkande gaser, utsläpp av föroreningar och näringsämnen till Östersjön och västerhavet, utsläpp från vissa enskilda miljöstörande verksamheter för offentliggörande i nationella och internationella register, uppkommet och behandlat avfall.

Konsortiet utgör därmed en viktig bas för den samlade kunskapen om utsläpp till luft och vatten, av farliga ämnen samt avfallsdata.

- Målsättningen är att skapa en bättre samordning och kvalitetssäkring av utsläppsrapporteringen. Därmed skapas säkrare uppföljning av Sveriges och EU:s åtaganden inom bland annat klimatkonventionen samt bättre beslutsunderlag för vidare åtgärder, säger Åke Iverfeldt, ordförande i styrgruppen för SMED. Konsortiet bygger på ett unikt samarbete där parterna med sina olika kompetenser tillsammans bidrar till att lösa problem och möta de krav som ställs såväl inom landet som internationellt.

SMED är uppbyggt för övergripande miljörapportering av utsläpp på nationell nivå, men med möjligheter till utveckling för regional miljöövervakning. Samarbetet bygger på att sammanställa, beräkna och kvalitetssäkra den information, som erhålls genom miljörapporter och statistiska uppgifter.

SMED kan även erbjuda konsulttjänster inom området utöver avtalet med Naturvårdsverket. Parterna inom SMED har verkat samordnat sedan fem år tillbaka med att utveckla och driva utsläppsdatabaser för den internationella rapporteringen.


Mer information
Åke Iverfeldt, IVL Svenska Miljöinstitutet, 08-598 563 13, ake.iverfeldt@ivl.se Hans Larsson, SMHI, 011-495 84 28, hans.larsson@smhi.se Martin Lagerström, Statistiska centralbyrån, 08-506 943 32 , martin.lagerstrom@scb.se Torgny Wiederholm, Sveriges lantbruksuniversitet, 018-67 31 13,
torgny.wiederholm@md.slu.se
Kontakt


AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)